Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoạt động của Thanh tra Sở Tài chính

Công tác thanh tra, kiểm tra là một chức năng không thể thiếu được của công tác quản lý, nó giúp cho cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện các quyết định được ban hành, từ đó chấn chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản không phù hợp với tình hình mới, giúp cho các đơn vị được kiểm tra, thanh tra ngăn chặn sửa chữa những sai sót trong việc thực hiện các quyết định quản lý "Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới".

          Nhiệm vụ chủ yếu của công tác thanh tra là: "Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước". Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật góp phần ổn định chính trị - kinh tế lập lại kỷ cương, công bằng  xã hội. Đối với thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, khâu trọng yếu là các tổ chức thanh tra phải đặc biệt quan tâm là thanh tra quản lý kinh tế - tài chính.

          Những năm qua hoạt động thanh tra Tài chính đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính trên các lĩnh vực như: công tác quản lý thu, chi NSNN, công tác quản lý và sử dụng kinh phí hành chính sự nghiệp, công tác quản lý giá... hoạt động của thanh tra Sở Tài chính có nhiều đổi mới, thực sự là công cụ quản lý của các cấp lãnh đạo; đã góp phần tích cực vào việc tăng thu và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu NSNN, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã có những đề xuất xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, hoạt động có hiệu quả, nhưng đảm bảo không trái với quy định của pháp luật.

           Hoạt động của thanh tra Sở Tài chính đã có những đổi mới từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện thanh tra và kết luận xử lý. Xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực có tính thời sự tránh được sự chồng chéo trùng lắp, bước đầu đã gắn việc khảo sát, giám sát với việc lựa chọn đối tượng thanh tra, phương pháp thanh tra được đổi mới chuyển từ thanh tra các đơn vị nhỏ lẻ sang thanh tra chuyên đề diện rộng, số lượng thành viên đoàn thanh tra giảm, thời gian tiến hành thanh tra rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu cuộc thanh tra, tính chặt chẽ và khả thi của kết luận thanh tra được nâng lên do làm tốt khâu phân công, giao việc, chỉ đạo kiểm tra điều hành, phản biện trước, trong quá trình dự thảo và hoàn chỉnh kết luận. Về cơ bản các kiến nghị thanh tra, kiểm tra tài chính được các đơn vị tiếp thu và thực hiện, đã từng bước thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thanh tra kiểm tra tài chính, phối hợp giữa các phòng ban cùng các đơn vị trong ngành Tài chính (Thuế, Kho bạc...). Xây dựng kế hoạch phối hợp thanh tra theo chuyên đê, xử lý vướng mắc sau thanh tra, thông tin, báo cáo có những giải pháp tháo gỡ cho đơn vị những tồn tại về tài chính chưa được xử lý trong nhiều năm qua. Cùng với cơ chế quản lý cần đổi mới cho phù hợp, công tác thanh tra cũng đã có nhiều thay đổi để theo kịp yêu cầu của quản lý Nhà nư­ớc.  Mỗi một cán bộ thanh tra, thanh tra viên chính và thanh tra viên phải tự đổi mới bản thân, không ỷ lại, chờ đợi, cán bộ thanh tra cần trang bị cho mình những kiến thức chung và những kiến thức về lĩnh vực mình đang hoạt động để tăng cường thêm năng lực tư duy và hành động tích cực, sáng tạo góp phần xây dựng ngành thanh tra vững mạnh./.

                                                  

                                                                                    Nguyễn Thị Hà - Thanh tra Sở Tài chính