Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cần chấn chỉnh, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020

Chỉ số PAPI năm 2019 được khảo sát trên 08 chỉ số nội dung và 29 nội dung thành phần (mở rộng thêm 01 nội dung thành phần so với năm 2018),  thang điểm của mỗi chỉ số nội dung được xác định là 10 điểm, với tổng số là 80 điểm.

Theo báo cáo tại buổi công bố Chỉ số PAPI năm 2019, Chỉ số tổng hợp PAPI năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn đạt 44,70 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố; nằm trong nhóm Trung bình cao, giảm 23 hạng so với năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: Đạt 5,04 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Trung bình cao, xếp hạng 30/63 tỉnh/thành phố (giảm 0,5 điểm và 10 bậc so với năm 2018);

2. Công khai, minh bạch: Đạt 5,48 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Trung bình cao, xếp hạng 29/63 tỉnh/thành phố (giảm 0,37 điểm và 27 bậc so với năm 2018);

3. Trách nhiệm giải trình với người dân: đạt 4,57 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Thấp nhất, xếp hạng 55/63 tỉnh/thành phố (giảm 0,59 điểm và 44 bậc so với năm 2018);

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: đạt 6,97 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Trung bình cao;

5. Thủ tục hành chính công: đạt 7,48 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Cao nhất, xếp hạng 16/63 tỉnh/thành phố (giảm 0,18 điểm và 11 bậc so với năm 2018);

6. Cung ứng dịch vụ công : đạt 6,80 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Thấp nhất, xếp hạng 63/63 tỉnh/thành phố (giảm 0,34 điểm và 36 bậc so với năm 2018);

7. Quản trị môi trường: đạt 3,58 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Trung bình thấp, xếp hạng 33/63 tỉnh/thành phố (giảm 1,61 điểm và 25 bậc so với năm 2018);

8. Quản trị điện tử:  đạt 4,14 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm Cao nhất, xếp hạng 12/63 tỉnh/thành phố (tăng 0,71 điểm và tăng 02 hạng so với năm 2018).

Từ kết quả trên, tại Công văn số 1768/VP-NC ngày 6/5/2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động, khẩn trương đề ra các giải pháp khắc phục chỉ số PAPI năm 2019, nhất là các chỉ số, nội dung thành phần được đánh giá thấp; tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền tới Nhân dân để cùng tham gia đạt kết quả các nội dung chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong năm 2020. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu các giải pháp để chỉ đạo nâng cao chỉ số PAPI năm 2020./.

                                                                           Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).