Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Báo cáo Về việc thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2021 2021 137/BC-STC 12-04-2021
2 Quyết định Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Sở Tài chính 2021 115/QĐ-STC 09-04-2021
3 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 2021 TH-2021-3T-B59-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
4 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B60-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
5 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B61-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
6 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 2021 42/QĐ-STC 17-03-2021
7 Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn NN năm 2020 2021 38/BC-UBND 31-01-2021
8 Công văn số 101/UBND-KT ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình vay, trả nợ năm 2020 và phương án vay, trả nợ năm 2021 2021 Biểu 02 101/UBND-KT 26-01-2021
9 Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2021 2021 Biểu số: 01/ĐP-KH 27/BC-UBND 24-01-2021
10 V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 110/STC-QLNS 19-01-2021
11 Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; 2021 T1-Mau bieu so 02-Bao cao giai ngan T12-2020 16/BC-UBND 19-01-2021
12 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạchphát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 166/QĐ-UBND 16-01-2021
13 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. 2021 08/KH-STC 16-01-2021
14 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B56-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
15 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B60-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
16 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B50-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
17 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B54-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
18 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 Biểu tổng hợp 24/QĐ-UBND 11-01-2021
19 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B48-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
20 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B46-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
21 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B57-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
22 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B61-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
23 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B51-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
24 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B55-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
25 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B59-TT343-20.xls 06/TB-UBND 11-01-2021
26 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B49-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
27 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B53-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
28 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B58-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
29 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B47-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
30 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B52-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
31 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B66-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
32 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B64-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
33 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B67-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
34 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B65-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
35 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B63-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
36 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B68-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
37 Báo cáo số 609/BC-STC ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính Về việc tổng hợp quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, niên độ ngân sách năm 2019 2021 Biểu 04/CQTH 609/BC-STC 01-01-2021
38 Báo cáo Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và năm 2017 và các năm trở về trước của tỉnh Lạng Sơn 2020 Biểu số 06 600/BC-UBND 21-12-2020
39 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2020 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 19-12-2020
40 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn 2021 37/NQ-HĐND 15-12-2020
41 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B36-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
42 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B41-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
43 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B34-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
44 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B39-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
45 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B44-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
46 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B37-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
47 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B42-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
48 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B35-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
49 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B40-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
50 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B45-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
51 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B33-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
52 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B38-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
53 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B42-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
54 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023. 2020 569/BC-UBND 07-12-2020
55 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI 2020 719/BC-HĐND 05-12-2020
56 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 2020 755/BC-HĐND-KTNS 05-12-2020
57 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 2020 748/BC-HĐND-KTNS 05-12-2020
58 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 56/BC-UBND 20-11-2020
59 Báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021 – 2023 2020 187-BC/ĐĐ 16-11-2020
60 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 2020 618/TB-UBND 10-11-2020
61 Báo cáo Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 2021 490/BC-UBND 08-11-2020
62 Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 2020 233/QĐ-STC 02-11-2020
63 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2020 2020 234/QĐ-STC 02-11-2020
64 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 2020 224./QĐ-STC 23-10-2020
65 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 61/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
66 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 59/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
67 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 60/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
68 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B55-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
69 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B48-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
70 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B53-TT343-20. 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
71 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B58-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
72 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B51-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
73 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B56-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
74 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B49-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
75 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B54-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
76 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B47-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
77 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B52-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
78 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B57-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
79 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B50-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
80 Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các huyện, thành phố kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách 2020 1653/QĐ-UBND 25-08-2020
81 Quyết định Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn dự phòng chung 2020 1526/QĐ-UBND 10-08-2020
82 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023. 2020 71/2020/TT-BTC 30-07-2020
83 Công văn số 1489/STC-QLNS ngày 22/7/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 2020 1489/STC-QLNS 22-07-2020
84 Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 2020 60/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
85 Báo cáo Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng năm 2020 2020 Mẫu biểu số 03 269/BC-STC 10-07-2020
86 Về việc tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 779/UBND-KT 10-07-2020
87 Thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 61/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
88 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 59/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
89 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. 2020 236/BC-UBND 19-06-2020
90 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020 2020 226/BC-UBND 16-06-2020
91 Hướng dẫn số 1011/STC-HD ngày 21/5/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn về việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ. 2020 1011/STC-HD 21-05-2020
92 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 60/CK-NSNN 243/TB-UBND 27-04-2020
93 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 61/CK-NSNN 243/TB-UBND 27-04-2020
94 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 59/CK-NSNN 243/TB-UBND 27-04-2020
95 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương 2020 03/2020/NQ-HĐND 30-03-2020
96 V/v báo cáo tình hình vay năm 2019 và phương án vay, trả nợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2019 Biểu 01 118/UBND-KTTH 19-02-2020
97 Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 2020 36/BC-STC 30-01-2020
98 Công văn số 125/STC-QLNS ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ và thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. 2020 125/STC-QLNS 20-01-2020
99 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 48/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10-01-2020
100 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 53/CK-NSNN 58/QĐ-UBND 10-01-2020