Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giới thiệu chung

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

 SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

         Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 
   

Số: 126 /QĐ - STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

        Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2016                 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 
   

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của  Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính -  Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 31/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 69/QĐ-STC, ngày 04/6/2013 của Giám đốc Sở Tài chính ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra các Trưởng phòng chuyên môn và cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- UBND tỉnh  (Báo cáo);

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố;

- Lưu VT, VP. 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà