Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

Tổ chức bộ máy

     A - LÃNH ĐẠO SỞ:

          Giám đốc:       Ông Vũ Hoàng Quý       

          Điện thoại:         0205.3870.143  

          Di động:              0989150779    

                        

          P.Giám đốc:           Ông Đỗ Đức Thịnh

          Điện thoại:               0205.3873.318

          Di động:                   0936164279

 

          P.Giám đốc:           Ông Nguyễn Văn Lực

          Điện thoại:             

          Di động:                    0936311888

 

          P.Giám đốc:           Bà Nguyễn Anh Yến

          Điện thoại:              02053871582

          Di động:                  0913376623

         

     B- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN GỒM CÓ:

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3870.144

            Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Hoàng Đỉnh

            Điện thoại:                025.3874.295

            Di động:                    0913376979

 

            P.Chánh văn phòng:

            Ông: Nguyễn Đức Toàn

            Điện thoại:    0989545109          

            Di động:   0205.3715.356

            P.Chánh văn phòng:

            Bà: Hoàng Hồng Nhung

            Điện thoại: 0914869161

             

2. Thanh tra Sở    

            Điện thoại:               0205.3875.191

           Chánh thanh tra :

            Ông:                     Lê Hùng Cường    

            Điện thoại:            0988123567   

          

            P.Chánh thanh tra:

            Ông:                          Đào Văn Thành

            Điện thoại:                0913081395

 

            P.Chánh thanh tra:

            Ông:                         Tống Minh Đoài

            Điện thoại:                0913304664

        

3. Phòng Quản lý ngân sách

            Điện thoại:               0205.3871.580

 

           Trưởng phòng :

            Bà:                           Hoàng Thị Nương

            Điện thoại:               0915536095

 

            P.Trưởng phòng:

            Ông:                       Mã Trung Hiếu

            Điện thoại: 0968210989

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Nguyễn Thu Hường

            Điện thoại:               0974562666

 

4. Phòng Tài chính đầu tư

            Điện thoại:               0205.3874.651

 

           Phó phòng phụ trách :

            Ông:                         Lại Văn Toản

            Điện thoại:               0976331888

            

            P.Trưởng phòng:

           :                         

            Điện thoại:               

 

            P.Trưởng phòng:

        :                         

            Điện thoại:              

 

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

            Điện thoại:               0205.3877.056

 

           Trưởng phòng :

            Bà:                           Đinh Thị Vừng

            Điện thoại:              0945686818          

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Giáp Thị Dung

            Điện thoại:          0936372866     

                       

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Trần Thị Thu Hằng

            Điện thoại:               0983295748

6. Phòng Quản lý giá, Công sản và Doanh nghiệp

            Điện thoại:               0205.3870.141

 

           Trưởng phòng:

          Ông:                          Phạm Quang Thành

            Điện thoại:            0912110347

                                          02053870141

            P.Trưởng phòng:

           Bà: Liễu Thị Yến

            Điện thoại: 02053873500             

            DĐ: 0912771388  

            P.Trưởng phòng:

           

            Điện thoại: