Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả đạt được trong triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngay sau khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2018), UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị cho cán bộ chủ chốt của tỉnh nhằm quán triệt các nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân biết và cùng giám sát thực hiện.

Hoinghi.jpg

UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo, cán bộ kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh cập nhật kịp thời các văn bản, nắm bắt được những nội dung mới, cách hạch toán kế toán tài sản trong quản lý và sử dụng tài sản công để tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan tham mưu khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, nhằm đồng bộ thể chế, tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Kết quả đạt được đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 01 Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 06 Quyết định liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

Về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ: Đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. Kết quả thống kê sơ bộ cơ sở nhà, đất cho thấy, tổng số cơ sở nhà, đất là hơn 1.343 cơ sở, với tổng diện tích đất hơn 2.891.200 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng nhà hơn 693.100 m2.

Về sắp xếp xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ: Thực hiện sắp xếp lại, xử lý xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, với tổng số xe ô tô là 346 xe, trong đó có 74 xe ô tô đủ điều kiện thanh lý. Trên cơ sở phương án sắp xếp lại, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sử dụng và xử lý xe ô tô theo đúng quy trình.

Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 06 đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp, tạo tiền đề pháp lý để đơn vị sự nghiệp khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công, tăng nguồn thu, tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập.

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:         

Trên cơ sở Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, hoàn thiện cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước quản lý việc sử dụng tài sản theo quy định. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; Chủ động đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả tài sản công trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước./.

 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Phương Lan

Phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp