Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Những nội dung chủ yếu trong học tập và làm theo Bác năm 2020

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong chuyên đề năm 2020 có 2 vấn đề quan trọng nhất, bao gồm: 

Trước hết là phần “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trong phần này, cần nghiên cứu kỹ các quan điểm, tri thức nền tảng: Đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc, phương pháp, lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cần thực hiện các nội dung: Xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

HCM.jpg

Tiếp đến là phần “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Nội dung cốt yếu trong phần này là xác định những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

HCM1.jpg

Theo Hướng dẫn 108 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, yêu cầu nội dung học tập và làm theo cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước

          Bên cạnh đó, để việc thực hiện chuyên đề năm 2020 đạt hiệu quả tích cực, cần tập trung quán triệt, triển khai chuyên đề gắn với kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ cần thảo luận, đề ra giải pháp học tập và làm theo Bác về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa vào Nghị quyết năm 2020 của chi bộ để tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Sau khi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức liên hệ với bản thân để xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, phấn đấu làm theo gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của năm 2019; gương mẫu trong thực hiện quy định của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp, ứng xử, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân...

Ngoài chú trọng công tác quán triệt, triển khai, trong cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ nên quan tâm xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề năm 2020, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, trong xây dựng mô hình cần chú trọng chất lượng, chọn mô hình thật sự hiệu quả, thiết thực. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai nội dung chuyên đề bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

                                                                                                                       Phạm Hồng Ngọc

                                                                                                           Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ I