Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

Số 417/HD-STC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

         

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU, ngày 15/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cấp ủy; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn.

Sở Tài chính Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, như sau:

A. YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và quán triệt đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của công tác về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Đề án “Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo” ban hành kèm theo Quyết định số 456-QĐ/TU, ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Quy hoạch cán bộ phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch (trình độ, ngành nghề, lĩnh vực công tác, độ tuổi, nữ, dân tộc...); phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch.

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các phòng với nhau và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Sở, các phòng chuyên môn.

3. Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:

3.1. Nội dung đánh giá: Căn cứ để lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch là tiêu chuẩn chức danh cán bộ, bao gồm tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ, theo các nội dung cơ bản sau:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân...

- Năng lực thực tiễn: thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương công tác.

- Uy tín: thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) và kết quả đánh giá cán bộ hằng năm.

- Sức khoẻ: bảo đảm sức khoẻ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

- Chiều hướng, triển vọng phát triển: khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

3.2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:

- Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ.

- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ sở nơi cán bộ công tác đánh giá (sau khi đã tham khảo ý kiến của chi ủy nơi cán bộ cư trú về bản thân và gia đình cán bộ).

- Cấp có thẩm quyền quy hoạch cán bộ (tập thể lãnh đạo Sở Tài chính) xem xét đánh giá, kết luận.

Kết luận về đánh giá cán bộ được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể lãnh đạo Sở Tài chính. Cấp có thẩm quyền quy hoạch cán bộ quyết định hình thức công khai đánh giá đối với cán bộ.

Kết quả đánh giá cán bộ hằng năm (không quá 6 tháng tới thời điểm xem xét) được sử dụng cho việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch; trường hợp cán bộ có vấn đề mới phát sinh thì đánh giá, kết luận bổ sung.

4. Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm "mở" và "động":

- Quy hoạch "mở" được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng phòng Sở Tài chính, không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch phòng khác trong Sở, cơ quan, đơn vị khác.

Đối với cán bộ có trong quy hoạch ở phòng khác, nơi khác, được đề xuất, giới thiệu vào quy hoạch của phòng, cơ quan, đơn vị mình thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (Chánh Văn phòng) của Sở, cần liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác để chuẩn bị hồ sơ nhân sự, thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào quy hoạch, thông báo cho địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác và cá nhân cán bộ đó biết. Không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự đó (cả nơi cán bộ đang công tác và nơi đưa cán bộ vào quy hoạch).

Trong trường hợp chưa đảm bảo quy hoạch “mở”, hoặc khi cần thiết cấp có thẩm quyền có thể bổ sung nhân sự từ nơi khác quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị.

- Quy hoạch "động" là quy hoạch đựợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.

5. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự:

- Bố trí nhân sự là lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu hoặc khi đến kỳ đại hội đảng, và đối với các tổ chức bầu cử khác theo nhiệm kỳ.

- Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.

Cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch, do vậy, ở thời điểm đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch. Các điều kiện về kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới, về độ tuổi, về trình độ đào tạo quy định trong Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) không phải là tiêu chuẩn để đưa cán bộ vào quy hoạch, mà là tiêu chuẩn cần có để được bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

6. Quy hoạch đối với cán bộ đương chức:

Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của khóa mới.

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn A, Phó Trưởng phòng X thì không quy hoạch đồng chí A vào chức danh Phó Trưởng phòng X, giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Nếu đồng chí Nguyễn Văn A vẫn trong danh sách quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng X, giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo thì khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch rút đồng chí Nguyễn Văn A ra khỏi danh sách quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng X, giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Nếu đồng chí Nguyễn Văn A có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng X thì quy hoạch đồng chí A vào chức danh Trưởng phòng X.

7. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch:

- Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh.

- Không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh; không quy hoạch 01 chức danh quá 3 người (ví dụ: Phó Trưởng phòng quy định có 2 người, thì số lượng đưa vào quy hoạch không quá 2 x 3 = 6 người).

8. Yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch:

-Yêu cầu về độ tuổi: những đồng chí quy hoạch lần đầu tham gia lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành nói chung phải đủ tuổi để có thể công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn một nhiệm kỳ, cần đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Để đến khi bố trí cán bộ vào chức danh quy hoạch, phải bảo đảm những đồng chí lần đầu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm).

- Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan Nhà nước là thời điểm bầu cử Quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

- Những đồng chí đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm hoặc ứng cử lần đầu vào chức danh quy hoạch, cần đưa ra khỏi quy hoạch.

- Về cơ cấu 3 độ tuổi: Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị yêu cầu: Duy trì nghiêm cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy và ban lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi; dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm, cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt quy hoạch khi đáp ứng yêu cầu này.

- Về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch: bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ban lãnh đạo chính quyền các cấp.

9. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ:

- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ được công khai để cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị được biết.

- Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch được công khai trong ban chấp hành đảng bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan và trưởng các phòng, ban chuyên môn; đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ, công chức biết.

- Danh sách cán bộ, công chức được cấp trên phê duyệt đưa vào quy hoạch các chức danh do cấp trên quản lý được gửi cho cấp dưới để thông báo trong ban chấp hành, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân cán bộ, công chức đó biết.

B. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH CÁN BỘ

I- QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ SỞ TÀI CHÍNH.

1. Thẩm quyền và đối tượng quy hoạch:

1.1. Cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ: Tập thể lãnh đạo Sở Tài chính;

1.2. Thẩm quyền quy hoạch được thể hiện thông qua các công việc sau:

1.2.1. Xây dựng quy hoạch và đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) phê duyệt:

Quy hoạch Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài chính.

1.2.2. Quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ còn lại (các phòng, Văn phòng, Thanh tra) do tập thể lãnh đạo Sở.

1.2.3. Lãnh đạo Sở, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới xây dựng quy hoạch và xem xét, phê duyệt quy hoạch của cấp dưới trực tiếp.

1.3. Đối tượng quy hoạch

- Định hướng đối tượng quy hoạch đối với Giám đốc:

Đối tượng 1: các đồng chí Phó Giám đốc đương nhiệm của Sở Tài chính và của các cơ quan, đơn vị khác.

Đối tượng 2: các đồng chí trưởng, phó phòng và tương đương của Sở Tài chính và của các cơ quan, đơn vị khác.

- Định hướng đối tượng quy hoạch đối với cấp Phó Giám đốc Sở:

Đối tượng 1: các đồng chí trưởng, phó trưởng phòng và tương đương của Sở Tài chính và của các cơ quan, đơn vị khác.

Đối tượng 2: các đồng chí cán bộ trẻ tuổi, có trình độ và năng lực xuất sắc và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch.

2. Quy trình xây dựng quy hoạch:

2.1. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch: Trước khi thực hiện quy trình quy hoạch, tập thể lãnh đạo tiến hành các công việc sau:

(1) Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cấp phòng của Sở Tài chính, làm cơ sở để phát hiện nguồn cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp sở.

(2) Rà soát đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ:

- Rà soát, đánh giá chung đội ngũ cán bộ của cấp phòng thuộc Sở, về chất lượng, số lượng, cơ cấu, nhất là về trình độ, độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác, cán bộ xuất thân từ công nhân, nữ, dân tộc ít người...

- Đánh giá cán bộ diện tập thể lãnh đạo quản lý theo các nội dung nêu tại điểm 3, Mục A của Hướng dẫn này.

- Trên cơ sở yêu cầu quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ, phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ; cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại…

(3) Xác định tiêu chuẩn chức danh cán bộ: Căn cứ vào nhiệm vụ của phòng,..., tập thể lãnh đạo xác định cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh. Bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong từng cấp lãnh đạo, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ dân tộc ít người...(có thể tùy thuộc vào đặc thù của từng cơ quan, đơn vị mà đảm bảo cơ cấu phù hợp).

2.2. Các bước tiến hành quy hoạch:

Trên cơ sở quy hoạch của cấp dưới, phòng, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh, báo cáo tập thể lãnh đạo cho ý kiến trước khi đưa ra lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị cán bộ mở rộng.

Các thông tin cơ bản gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, giới tính, dân tộc; ngày, tháng, năm vào Đảng, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, chức vụ đơn vị công tác...; tỷ lệ phiếu giới thiệu vào quy hoạch các chức danh ở cấp dưới (nếu có).

Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch:

1. Hội nghị cán bộ mở rộng giới thiệu nguồn.

- Thành phần hội nghị: lãnh đạo sở; cấp trưởng, phó phòng, và tương đương thuộc Sở; bí thư, phó bí thư Đảng ủy; trưởng, phó các đoàn thể của Sở.

- Nội dung: lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại Sở.

Lưu ý: Tại hội nghị này không tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đối với các chức danh này, tập thể lãnh đạo xem xét kết quả quy hoạch ở cấp dưới và tham khảo ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị để xem xét, bỏ phiếu quyết định quy hoạch.

- Trình tự:

+ Tập thể lãnh đạo chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh.

+ Chánh Văn phòng phát danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch để cán bộ dự hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.

+ Các đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu giới thiệu; ban tổ chức hội nghị thu phiếu, kiểm phiếu.

3. Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn: Chánh Văn phòng Sở tổng hợp kết quả quy hoạch của cấp dưới, của hội nghị cán bộ mở rộng. Báo cáo tập thể lãnh đạo Sở.

Bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Sở Tài chính để xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ:

Trên cơ sở nghiên cứu kết quả tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn, hội nghị Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở, thảo luận, bỏ phiếu kín để quyết định danh sách giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo Sở Tài chính, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) xem xét, quyết định phê duyệt.

Các đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo bỏ phiếu tán thành thì đưa vào danh sách quy hoạch. Kết quả quy hoạch phải bảo đảm mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2-3 cán bộ dự nguồn.

Tùy theo nguồn cán bộ của từng cơ quan, đơn vị mà xây dựng cơ cấu độ tuổi, nữ, ngành nghề, dân tộc... cho các chức danh lãnh đạo, quản lý theo định hướng cơ cấu tại Đề án “Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo” ban hành kèm theo Quyết định số 456-QĐ/TU, ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.3.  Về hồ sơ nhân sự quy hoạch

Khi gửi tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đề nghị gửi kèm theo kế hoạch luân chuyển cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hồ sơ nhân sự bổ sung quy hoạch, theo quy định Mục D Hướng dẫn này.

3. Về độ tuổi, cơ cấu khác của cán bộ đưa vào quy hoạch

Tập thể lãnh đạo cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển, kể cả cán bộ chưa là đảng viên. Chỉ đưa vào quy hoạch đối với những đồng chí đủ tuổi bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ trong nhiệm kỳ tới và nhiệm kỳ tiếp theo. Các đồng chí được bổ sung vào nhiệm kỳ hiện tại cũng cần đủ tuổi công tác ít nhất chọn một nhiệm kỳ bầu cử, bổ nhiệm (5 năm). Chú ý cơ bản đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong các chức danh cán bộ; dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm.

Tùy theo nguồn cán bộ của Sở mà xây dựng cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ dân tộc ít người, thành phần xuất thân từ giai cấp công nhân...phù hợp theo định hướng cơ cấu độ tuổi tại Đề án “Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo” ban hành kèm theo Quyết định số 456-QĐ/TU, ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Định kỳ xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch và hồ sơ nhân sự bổ sung quy hoạch:

Trong mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, sở, cấp tỉnh chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ 01 lần, đồng thời hằng năm chỉ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 01 lần (sau khi đã tiến hành đánh giá cán bộ hàng năm theo quy định) cụ thể như sau:

- Vào năm thứ hai của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, các sở, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo với đầy đủ các bước như quy trình đã hướng dẫn nêu trên.

Trong những năm tiếp theo, tập thể lãnh đạo rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng phát triển bổ sung vào quy hoạch; cho rút ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí đã được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo các chức danh đã được quy hoạch trước đó và đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tín nhiệm thấp qua lấy phiếu tín nhiệm (bao gồm đối với quy hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo).

Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần thực hiện theo 03 bước sau:

Bước 1: Tổ chức hội nghị Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở

- Thành phần hội nghị: Đảng ủy, tập thể lãnh đạo.

- Nội dung: Căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền, Chánh Văn phòng tham mưu thẩm định, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ sung vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, rút ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí đã được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo các chức danh đã được quy hoạch trước đó và báo cáo Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở.

+ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị cán bộ mở rộng.

+ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở xem xét, cho rút ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí đã được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo chức danh quy hoạch hoặc chức vụ cao hơn chức danh quy hoạch và bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tín nhiệm theo quy định; những trường hợp được trên 50% số đại biểu bỏ phiếu đề nghị rút ra khỏi quy hoạch thì tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng.

- Thành phần hội nghị cán bộ mở rộng: như thành phần tại bước 1 của xây dựng quy hoạch cán bộ lần đầu.

- Nội dung: tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ mở rộng về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào bổ sung quy hoạch (đã được Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở thông qua hội nghị tại bước 1) xem xét, ghi phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch, tổng hợp danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo.

Bước 3: Tổ chức hội nghị Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở

- Thành phần hội nghị: Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch tại       bước 2, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở xem xét, bỏ phiếu kín để chốt danh sách nhân sự đưa vào bổ sung quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) xem xét, quyết định phê duyệt .

Về hồ sơ nhân sự bổ sung quy hoạch: Sở khi gửi tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung quy hoạch, đề nghị gửi kèm theo kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hồ sơ nhân sự bổ sung quy hoạch, quy định tại Mục D của hướng dẫn này (hồ sơ nhân sự bổ sung quy hoạch (mới) tương tự như hồ sơ nhân sự quy hoạch cán bộ lần đầu).

II. XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG, VĂN PHÒNG, THANH TRA THUỘC SỞ (Sau đây gọi chung là cấp phòng).

1. Thẩm quyền và đối tượng quy hoạch:

1.1. Cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ (theo phân cấp): Tập thể lãnh đạo Sở Tài chính,

1.2. Thẩm quyền quy hoạch được thể hiện thông qua việc: Quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

1.3. Đối tượng quy hoạch

- Đối tượng quy hoạch đối với cấp Trưởng phòng: Phó Trưởng phòng và tương đương, chuyên viên và tương đương.

- Đối tượng quy hoạch đối với cấp Phó Trưởng phòng: chuyên viên và tương đương.

2. Quy trình xây dựng quy hoạch:

2.1. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch: Trước khi thực hiện quy trình quy hoạch, lãnh đạo cấp phòng tiến hành các công việc sau:

(1) Rà soát đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ:

- Rà soát, đánh giá chung đội ngũ cán bộ cấp phòng về chất lượng, số lượng, cơ cấu, nhất là về trình độ, độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác, cán bộ xuất thân từ công nhân, nữ, dân tộc ít người...

- Kết quả đánh giá cán bộ cấp phòng theo các nội dung nêu tại điểm 3, Mục A của Hướng dẫn này.

- Trên cơ sở yêu cầu quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ, phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ; cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại…

(2) Xác định tiêu chuẩn chức danh cán bộ: Căn cứ vào nhiệm vụ của cấp phòng, tập thể lãnh đạo cấp phòng xác định cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh. Bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong từng cấp lãnh đạo, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ dân tộc ít người...(có thể tùy thuộc vào đặc thù của từng cơ quan, đơn vị mà đảm bảo cơ cấu phù hợp).

2.2. Các bước tiến hành quy hoạch:

(1) Đối với xây dựng quy hoạch cán bộ lần đầu.

Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch:

Trên cơ sở đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức các cấp phòng, chuẩn bị danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch xin ý kiến lãnh đạo cấp trên để chuẩn bị đưa ra hội nghị toàn thể cán bộ, công chức trong cấp phòng để xem xét thảo luận bỏ phiếu kín về nhân sự dự nguồn quy hoạch. Tổng hợp lập danh sách báo cáo Chánh Văn phòng Sở để chuẩn bị đưa ra xin ý kiến tại hội nghị tiếp theo. (Theo biểu mẫu số 2)

Bước 2: Chánh Văn phòng tổng hợp danh sách nhân sự dự nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp phòng trình Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Sở với Đảng ủy. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả quy hoạch từ các cấp phòng và đề nghị của Chánh Văn phòng; tập thể lãnh đạo xem xét, thảo luận, giới thiệu nhân sự quy hoạch và bỏ phiếu biểu quyết quy hoạch.

Các đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo bỏ phiếu tán thành thì đưa vào danh sách quy hoạch. Kết quả quy hoạch phải bảo đảm mỗi chức danh có ít nhất 2-3 cán bộ dự nguồn.

(2) Rà soát quy hoạch cán bộ hằng năm.

Bước 1: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo phòng.

Lãnh đạo cấp phòng dự kiến danh sách những trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch do không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tín nhiệm theo quy định và dự kiến nhân sự dự nguồn bổ sung quy hoạch xin ý kiến và được sự nhất trí của lãnh đạo Sở thì đưa ra hội nghị toàn thể cán bộ, công chức trong phòng. Tổ chức hội nghị toàn thể của Phòng để xem xét thảo luận, biểu quyết nhất trí (bằng hình thức bỏ phiếu kín) về danh sách đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, những đồng chí được trên 50% số đại biểu nhất trí đưa ra khỏi quy hoạch thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; và ghi phiếu giới thiệu nguồn nhân sự bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Tổng hợp lập danh sách những đồng chí đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch và những đồng chí đề nghị bổ sung quy hoạch báo cáo Chánh Văn phòng Sở, để tổng hợp đưa ra xin ý kiến tại hội nghị tiếp theo. (Theo biểu mẫu số 1)

Bước 2: Chánh Văn phòng Sở tổng hợp danh sách nhân sự đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch và nhân sự dự nguồn bổ sung quy hoạch của cấp phòng trình Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Sở với Đảng ủy;

Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch từ cấp phòng và đề nghị của Chánh Văn phòng, tập thể lãnh đạo xem xét, thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết vào các nhân sự dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch và nhân sự dự nguồn bổ sung quy hoạch.

Các đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo bỏ phiếu tán thành đưa ra khỏi quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch thì Giám đốc Sở xem xét quyết định đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bổ sung các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh trưởng, phó cấp phòng thuộc sở. Kết quả quy hoạch phải bảo đảm mỗi chức danh có ít nhất 2-3 cán bộ dự nguồn.

Về hồ sơ nhân sự quy hoạch: thực hiện theo quy định của Mục D của Hướng dẫn này.

C. QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch:

Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch.

Cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch đồng thời với phê duyệt kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ thuộc cấp mình quản lý; kiểm tra cho ý kiến về kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ theo quy hoạch của cấp dưới.

2. Bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch:

- Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

- Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp trên nói chung phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới.

- Khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức danh nào thì phải chọn cán bộ có trong quy hoạch của chức danh đó; trường hợp thật đặc biệt mới chọn các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương.

- Trong tờ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cần nêu rõ về nhân sự có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hay không; nếu không thì giải trình rõ lý do.

D. VỀ HỒ SƠ NHÂN SỰ QUY HOẠCH CÁN BỘ

Các Sở khi gửi tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đề nghị gửi kèm theo kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ và hồ sơ nhân sự quy hoạch, gồm có:

- Tờ trình của Giám đốc Sở đề nghị phê duyệt quy hoạch (trong đó cần báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác quy hoạch cán bộ)

Các sở, (có Mẫu Biểu 4 đối với xây dựng quy hoạch lần đầu, Biểu 5 đối với rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm)

          - Hồ sơ kèm theo, trong đó có :

          + Hồ sơ cán bộ (Mẫu 2a/TCTW-98) do cá nhân tự khai được thủ trưởng cơ quan xác nhận.

          + Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98) do cá nhân tự khai, được cơ quan chức năng xác minh (kèm theo các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ...);

          + Bản kê khai tài sản, thu nhập;

          + Nhận xét, đánh giá của chi bộ, Thường vụ Đảng ủy cơ sở nơi cán bộ công tác;

          + Nhận xét của cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ;

          + Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo sở.

- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị cán bộ mở rộng (đối với các cơ quan, đơn vị).

Lưu ý: Các đồng chí quy hoạch lần đầu hoặc mới bổ sung quy hoạch phải chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ theo danh mục Hồ sơ nêu trên; các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thì chuẩn bị hồ sơ bổ sung đối với những nội dung còn thiếu, không nhất thiết phải đầy đủ các danh mục Hồ sơ theo yêu cầu như trên.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004, Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác quy hoạch cán bộ, Đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (Mẫu 1), đồng thời xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (Mẫu 2), và những năm tiếp theo (hoàn thành trong tháng 3/2017).

- Sở tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của Sở. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tinh ủy) xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch (hoàn thành trong tháng 4/2017).

- Trên cơ sở kết quả công tác quy hoạch cán bộ lần đầu năm 2017; định kỳ tháng 2 hằng năm (đối với cấp ủy cơ sở; các phòng thuộc sở), định kỳ tháng 3 hằng năm (đối với sở) sau khi có kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, thực hiện đồng thời việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc: nhận xét, đánh giá, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác và ưu, khuyết điểm của cán bộ trong quy hoạch các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

- Trong báo cáo về tình hình thực hiện công tác quy hoạch lần đầu cũng như rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm Sở phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện công tác quy hoạch của Sở, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn 2016-2021 theo Công văn số 271-CV/TU, ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Tinh ủy và Công văn số 539-CV/BTCTU, ngày 17/02/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 20/12/2016, nay thực hiện lại việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có nội dung nào chưa rõ hoặc vướng mắc đề nghị trao đổi với Chánh Văn phòng Sở để xem xét, điều chỉnh, bổ sung, thống nhất thực hiện cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Tài chính;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính;

- Chánh Văn phòng;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà