Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định Về việc ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN                SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 63/QĐ - STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn’’.

( Có bảng danh mục thời hạn bảo quản tài liệu kèm theo ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 73/QĐ-STC ngày 17/5/2011 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan Sở Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ công chức thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

.

 

Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lưu VT.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh