Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo của Tổ công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính về kết quả thực hiện các công việc đã giao chưa có báo cáo hoặc đang thực hiện và các công việc khác

 

SỞ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CÔNG TÁC

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:42 /TB-STC

 

 

 

 

      Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4  năm 2017

 

               

THÔNG BÁO

Về kết quả thực hiện các công việc đã giao chưa có báo cáo hoặc đang thực hiện và các công việc khác

 

 

 Tổ công tác của Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở giao đã rà soát các văn bản hoàn thành, đang thực hiện, chưa hoàn thành cụ thể như sau:

1. Về tiến độ thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của phòng.

(có biểu nội dung công việc kèm theo)

2. Về tham gia ý kiến đối với văn bản của các ngành.

  (có biểu nội dung công việc kèm theo)     

3. Thông báo các kết luận của Chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh.

   (có biểu nội dung công việc kèm theo)

          Tổ công tác yêu cầu các Phòng thuộc Sở theo dõi và gửi báo cáo đầy đủ theo biểu mẫu công việc rà soát của Thông báo này trong ngày 27/4/2017.

          Đề nghị các Phòng thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

 

TỔ TRƯỞNG

- Lãnh đạo Sở;

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các phòng CM;

 

 

- Tổ công tác;

 

 

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh