Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định Về việc Thành lập Tổ công tác rà soát chính trị nội bộ của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 71 /QĐ - STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  09 tháng 5  năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Tổ công tác rà soát chính trị nội bộ

của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 

                        GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ nội bộ Đảng”;

Căn cứ Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay;

Căn cứ Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, về việc Rà soát chính trị nội bộ năm 2017;

Căn cứ  Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND  ngày 30 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về phân công , phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số: 27/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác rà soát chính trị nội bộ của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, gồm các ông, bà sau đây:

          1. Bà Đoàn Thu Hà, Bí thư Đảng ủy Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Hoàng Đỉnh, Chánh Văn phòng Sở Tài chính - Tổ Phó

3. Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính - Tổ viên.

Điều 2. Tổ công tác rà soát chính trị nội bộ có trách nhiệm giúp Cấp ủy, Giám đốc Sở Tài chính tổ chức tiến hành rà soát chính trị nội bộ theo Kế hoạch số Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, về việc Rà soát chính trị nội bộ năm 2017. Kết thúc đợt rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát tại đơn vị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn theo quy định.

Điều 3. Tổ công tác rà soát chính trị nội bộ; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính Lạng Sơn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Đảng ủy Tài chính;

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính;

- Chánh Văn phòng;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà