Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

V/v rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 803/STC-VP

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2017

V/v rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI

 

     
 

                                                         

                        Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Chương trình số 48/CTr-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2017;

Thực hiện Công văn số 380/UBND-TH ngày 08/5/2016 của UBND tỉnh về việc rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI. Sở Tài chính báo cáo về việc rà soát, đăng ký nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI như sau:

1. Các nghị quyết, nội dung trình kỳ họp giữa năm 2017 HĐND tỉnh có trong chương trình

          1.1- Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

1.2- Nghị quyết của HĐND tỉnh Về mức thu, và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

1.3- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Các nghị quyết, nội dung trong chương trình nhưng quá trình chuẩn bị chưa bảo đảm các điều kiện trình kỳ họp giữa năm 2017 HĐND tỉnh (phải chuyển kỳ họp sau): Không có.

3. Các nghị quyết, nội dung bổ sung mới trình kỳ họp giữa năm 2017 HĐND tỉnh (yêu cầu giải trình rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung và kịp thời hạn theo quy định)

3.1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

- Căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành:

+ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

+ Theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 59, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương.”

Từ các căn cứ trên việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định, tạo điều kiện cho chính quyền các cấp trong việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước.

- Về đảm bảo thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung và kịp thời hạn: Sở Tài chính đã thực hiện các bước theo đúng trình tự thủ tục, nội dung theo Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về công tác xây dựng dự thảo văn ban quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn và dự kiến kịp thời hạn theo quy định, cụ thể như sau:

+ Ngày 14/3/2017, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân (tại Tờ trình số 45/TTr-STC); Và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND tỉnh tại Công văn số 296/UBND-TH ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

+ Ngày 14/4/2017, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 552/STC-QLNS ngày 14/4/2017 về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố để tham gia ý kiến.

+ Ngày 21/4/2017, Sở Tài chính đã có Công văn số 613/STC-QLNS về việc đăng tải “Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đăng tải các Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh thời gian là 30 ngày.

+ Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số 710/STC-QLNS ngày 05/5/2017.

+ Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trình dự thảo ra HĐND tỉnh.

3.2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tăng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017

- Căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành:

+ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

+ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

+ Theo quy định tại tại khoản 3, Điều 52, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015:“Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau:

a) Dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi;

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi: dự kiến số thu không đạt dự toán được Quốc hội quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi; có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải điều chỉnh.

c) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới.”

Từ các căn cứ trên việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tăng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 là cần thiết, đúng thẩm quyền quy dịnh.

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-HĐND ngày 09/5/2017 của HĐND tỉnh bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Lạng Sơn và giao bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố từ nguồn thu tiền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản; Sở Tài chính đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2017.

3.3 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành:

+ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

+ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

+ Căn cứ Thông tư số 320/2016/TTBTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 320/2016/TTBTC ngày 14/12/2016 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. “Căn cứ tỉnh hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Điều 4 Thông tư này. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc. Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cáo hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Do vậy, thẩm quyền ban Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Sở Tài chính đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2017.

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như trên;                                                                                               

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các Phòng, VP, TTra thuộc Sở;

- Chánh Văn phòng;

- Tổ công tác;

- Lưu VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thắng