Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

    SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 193/BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6  năm 2017

 

BÁO CÁO

Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

  

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn.

         

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Sở Tài chính báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Phòng, chống tham nhũng.

          Công tác Phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng theo các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định có liên quan. Hàng năm Đảng ủy Tài chính ban hành Kế hoạch và Chương trình thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng cụ thể: Sở Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 85/KH-STC ngày 17/01/2017, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan; ban hành Kế hoạch số: 294 /KH-STC Lạng Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2017  triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.      

Sở Tài chính đã Tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan văn phòng Sở.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về  phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện cải cách hành chính: Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở đẩy mạnh rà soát, phát hiện các cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính còn phức tạp hoặc có sơ hở dễ bị lợi dụng dẫn đến tham nhũng, tiêu cực để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và các tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm đồng thời giao cho các tổ chức đoàn thể của cơ quan và Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở Tài chính tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai các chính sách chế độ của ngành và chuyền tải trên mạng eoffice của cơ quan cho cán bộ, công chức tự nghiên cứu do đó 100% cán bộ, công chức Sở Tài chính tham gia. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã có sự chuyển biến rõ rệt.

4. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

4.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: Thực hiện cải cách hành chính và công khai thủ tục hành chính. Thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước; công khai dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách và các khoản thu, chi khác phát sinh của cơ quan trước toàn thể cán bộ, công chức; công khai việc điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức...

Trong 6 tháng đầu  năm 2017 sở đã bổ nhiệm 01 Trưởng phòng và chuyển đổi vị trí công tác 02 Trưởng phòng và 02 công chức.

4.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Sở đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục, do Giám đốc sở ký ban hành, thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước.

4.3. Thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ: Sở Tài chính luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức về thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ.

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

5.1. Qua công tác thanh tra tài chính và công tác kiểm tra của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở trong 6 tháng đầu năm 2017 chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

5.2.Công tác giải quyết tố cáo:

 Công tác giải quyết tố cáo về tham nhũng: Trong 6 tháng đầu năm năm 2017 không có đơn tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, do đó không phát sinh vụ việc giải quyết tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

  * Đánh giá chung.

         1. Những kết quả đạt được.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về “Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”; các văn bản của Đảng và nhà nước về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Phòng, chống tham nhũng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể của Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc; luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với công tác xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa và nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan.

          Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với việc cải cách thủ tục hành chính; tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.      

2. Một số hạn chế, tồn tại.

          Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hành vi tham nhũng và chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Do vậy, tác dụng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và giáo dục ý thức kỷ luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức kết quả đạt được chưa cao.

       Tình hình tham nhũng, lãng phí hiện nay biểu hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, do đó việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng khó phát hiện được nếu không có sự vào cuộc của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong việc tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực …

II. PHƯƠNG HƯƠNG, NHIỆM VỤ QUÍ III.

Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung Ương 3 “khóa X”, Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ; về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan nhằm nâng cáo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao vai trò của cán bộ, công chức, viên chức tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giữ gìn an ninh trận tự an toàn cơ quan và xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức…

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể quần chúng và Ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt chế độ công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./.

 

   Nơi nhận:                                                                                 

 - Như trên;                                                                    

 - Thanh tra tỉnh;

 - Lãnh đạo Sở;                                                                                  

 - Các phòng thuộc Sở;

 - Văn phòng, Thanh tra Sở;

 - Lưu VT, T.Tra.               

     GIÁM ĐỐC

 

 

 

     Đoàn Thu Hà