Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

V/v cung cấp thông tin theo yêu cầu và thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 955 /STC-VP

           

V/v Cung cấp thông tin theo yêu cầu và thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh

                     Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6  năm 2017

     
 

                                                         

                                                                                 

                            Kính gửi: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện Công văn số 1513 /VP-TH ngày 17/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị cung cấp thông tin thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Sở Tài chính cung cấp thông tin về việc thực hiện các nội dung yêu cầu của UBND tỉnh và thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh như sau:

1. Rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung trong Chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm:

Thực hiện nội dung công việc được giao theo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017 (Chương trình số 48/CTr-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh) . Sở Tài chính đã ban hành Chương trình làm việc năm 2017 của Sở số 140/CTr-STC, ngày 24/01/2017, cụ thể hóa các nội dung công việc được giao, phân công cụ thể cho từng Lãnh đạo Sở phụ trách, phòng chuyên môn chủ trì, các đơn vị phối hợp, quy định rõ thời gian hoàn thành.  Do vây trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài chính thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, công việc trong Chương trình số 48/CTr-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; đảm bảo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, Sở Tài chính đã thực hiện tiến hành các bước theo Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và công tác xây dựng báo cáo của UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định. Cụ thể:

1.1. Nội dung có trong Chương trình số 48/CTr-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh:

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Gồm: 15 loại Phí và 8 loại Lệ phí.

Hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 15 loại phí và 8 loại lệ phí hoàn chỉnh trong tháng 6 năm 2017.

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 20, tháng 6; trình Ban Chấp hành).

1.2. Đề xuất báo cáo UBND tỉnh các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017:

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đến thời điểm báo cáo, Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo UBND tỉnh để tổ chức thẩm tra, trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kết quả thực hiện các công việc được phân công chủ trì đảm bảo đúng tiến độ, thời gian không có công việc tồn đọng.

2. Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung công việc trong Chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2017:

2.1. Công việc trong 6 tháng cuối năm 2017 có trong Chương trình số 48/CTr-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh:

 - Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách đại phương; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết  toán thu NSNN trên địa bàn, quyết  toán chi ngân sách địa phương năm 2016.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

2.2. Đề xuất, bổ sung công việc của UBND tỉnh trong 6 tháng cuối năm:

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước theo Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

- Dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. theo Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy Quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cảu Bộ Tài chính

- Dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính.

- Dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính.

3. Báo cáo tỉnh hình đi công tác trong 6 tháng đầu năm 2017.

Giám đốc Sở Tài chính là Ủy viên UBND tỉnh, với trách nhiệm được giao đã tham gia các đoàn đi công tác của tỉnh theo kế hoạch, chỉ đạo nội dung công việc theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền; thực hiện việc đi công tác cơ sở để kiểm tra, tình hình thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở đối với địa bàn được phân công phụ trách, ngoài ra còn chủ động phối hợp với các Ủy viên UBND khác nắm bắt các thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành tài chính trên địa  bàn tỉnh, qua đó đề xuất UBND tỉnh giải quyết; trực tiếp xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, đồng thời đề ra biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả công việc chuyên môn của ngành.

Việc đi công tác làm việc với các Bộ, ngành Trung ương được thực hiện theo Kế hoạch hoặc công việc đột xuất đều báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kết quả làm việc.

Trên đây là nội dung thông tin về thực hiện các nội dung yêu cầu của UBND tỉnh và thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./.

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như trên;                                                                                           

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các Phòng, VP, TTra thuộc Sở;

- Chánh Văn phòng;

- Tổ công tác;

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà