Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

V/v Bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số:1036/STC-VP

   V/v Bổ sung nhu cầu tuyển

    dụng công chức năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Lạng Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2017

              Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn  

             

          Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh, Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2017. Trong đó năm 2017, Sở Tài chính được giao biên chế hành chính là 59 người.

          Thực hiện số 89/QĐ-SNV, ngày 02/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ V/việc điều động bà Nông Thị Thu Hà, Chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện số 103/QĐ-SNV, ngày 04/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ, V/việc hủy bỏ quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 26/02/2016 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với ông Lục Trần Tiệp kể từ ngày 15/6/2017.

Thực hiện Công văn số 262/SNV-CCVC, ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Sở Nội vụ V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017.

            Căn cứ biên chế UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính năm 2017 là 59 người, biên chế thực hiện có mặt đến 31/6/2016 là 57 người. Sở Tài chính đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 là 02 người cụ thể như sau:

 Thi tuyển công chức năm 2017 là 02 người.

(Có các Biểu 01: Biểu tổng hợp đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017; Biểu 02: Chỉ tiêu  tuyển dụng công chức năm 2017 theo vị trí việc làm kèm theo)

Sở Tài chính đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn xem xét tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 theo quy định./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- LĐ Sở Tài chính;

- Các phòng, thuộc sở:

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà