Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 1147/KH- STC

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      

                      Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

 

Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP của ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Công văn số 1962/VP-KGVX ngày 21/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triến khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Thông báo số 236/TB-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Thực hiện Công văn số 559/STTTT-CNTT ngày 29/6/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn V/v xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Sở như sau:

1. Cơ sở thực hiện Đăng ký giá:

          - Luật Giá năm 2012;

          - Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

          - Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;

          - Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

2. Thủ tục đăng ký giá:

2.1- Đối tượng thực hiện đăng ký giá và cơ quan tiêp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá: 

a) Đối tượng thực hiện đăng ký giá: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.

b) Cơ quan tiếp nhận đăng ký giá: Sở Tài chính hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ  đối với các hàng hóa dịch vụ trên địa bàn huyện. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, rà soát.

Nội dung này được quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.

2.2- Danh mục mặt hàng phải thực hiện đăng ký giá tại Sở Tài chính:

1) Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa ở nhiệt độ thực tế bao gồm: xăng động cơ (không bao gồm xăng máy bay), dầu hảo, dầu điêzen, dầu mazut;

2) Điện bán lẻ;

3) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

4) Phân đạm Uree; phân NPK;

5) Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ;

6) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cẩm;

7) Muối ăn;

8)  Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;

9) Thóc, gạo tẻ thường;

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh các danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Giá, trên cơ sở đề nghị  của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh), Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

2.3- Trình tự thủ tục đăng ký giá:

a) Thời điểm thực hiện đăng ký giá: Trong thời gian nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá bắt đầu từ ngày cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp đăng ký giá có hiệu lực.

b) Phương pháp định giá để thực hiện đăng ký giá: thực hiện theo Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

c) Cách thức thực hiện đăng ký giá:

- Biểu mẫu đăng ký giá hàng hóa dịch vụ quy định Phụ lục 01: Biểu mẫu đăng ký giá Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính (có biểu mẫu kèm theo).

- Hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền gồm:

+ Gửi trực tiếp 02 bản tại Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận Biểu mẫu (kèm theo 01 phong bì có dán tem, ghi rõ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị);

+ Gửi qua đường công văn 02 bản cho Sở Tài chính biểu mẫu (kèm theo 01 phong bì có dán tem, ghi rõ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị);

+ Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo hoặc gửi fax và gọi điện thoại thông báo cho cơ quan tiếp  nhận biểu mẫu đồng thời, gửi 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận biểu mẫu kèm theo 01 phong bì có dán tem, ghi rõ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị).

d) Quyền hạn và trách nhệm của tổ chức cá nhân thực hiện đăng ký giá: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

          Trên đây là Kế khoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Tài chính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

 

Nơi nhận:

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (B/c);                                                          

- Sở TT&TT;                                            

- Lãnh đạo Sở;

- Chánh VP;

- Các phòng thuộc Sở, VP, T.Tra;

- Lưu: TH&TK, VT.

 

 

 

 

 

 

Ngô Mai Hương