Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Báo cáo Tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 sáu tháng đầu năm 2017

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 251 /BC-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 sáu tháng đầu năm 2017

  

Kính gửi: Sở Xây dựng

 

Thực hiện Công văn số 650/SXD-PTĐT&HTKT ngày 29/6/2017 của Sở Xây dựng “về việc báo cáo tình hình xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 sáu tháng đầu năm 2017”.  

Sở Tài chính báo cáo tình hình xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch của đơn vị về thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 sáu tháng đầu năm 2017 như sau

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 13/10/2016 của Ban chỉ đạo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 1834/KH-STC ngày 10 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 nhằm tuyên truyền, quán triệt tới các phòng thuộc Sở về về nội dung Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết và Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

  1. Cân đối ngân sách thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án

Sở Tài chính đã phối hợp với các Sở Ban ngành, UBND thành phố tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn 2017 cho 105 dự án trên địa bàn thành phố, với tổng kế hoạch vốn là 441.993 triệu đồng, thực hiện phân bổ các nguồn vốn trên hệ thống TABMIS kịp thời và phù hợp với khả năng của các nghuồn vốn, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã giải ngân được 194.000 triệu đồng, đạt 43,89% kế hoạch.

Trong 6 tháng đã thẩm tra và trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán 24 dự án hoàn thành trên địa bàn thành phố, với giá trị chủ đầu tư đề nghị là 319.388 triệu đồng, giá trị sau thẩm tra là 318.261 triệu đồng; sau khi thẩm tra quyết toán đã giảm trừ những chi phí không đúng khối lượng thi công, chính sách chế độ là 1.127 triệu đồng bằng 0,35% giá trị Chủ đầu tư đề nghị.

Ngoài ra, Sở Tài chính đã tham gia ý kiến góp ý về kinh phí thực hiện các Dự án, Đề án trên địa bàn thành phố như: Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch phát triển cây xanh đường phố năm 2017 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Lạng Sơn

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ cuối năm 2016 Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản như sau:

Về phân cấp nguồn thu, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50a/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phường; tỷ lệ phần trăm (%)  phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Trong đó việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách: được xây dựng phương án theo hướng giảm tỷ lệ điều tiết cho ngân sách tỉnh và tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu cho thành phố để chủ động thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, đặc biệt là các nguồn thu có số thu lớn phát sinh trên địa bàn thành phố, cụ thể: điều tiết 100% về thành phố các khoản thu từ công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (thuế tài nguyên, thuế TTĐB, thu khác), lệ phí trước bạ, thuế sử dụng dất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu xổ số kiến thiết, phí BVMT khai thác khoáng sản, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá....

Về nhiệm vụ chi ngân sách: Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về ban hành quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020, trong đó định mức phân bổ chi sự nghiệp kiến thiết thị chính cho thành phố xây dựng theo hướng tăng cụ thể là 10.000 triệu đồng/năm (các  huyện có 02 thị trấn: Huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập: 2.000 triệu đồng/năm; Các huyện khác còn lại: 1.800 triệu đồng/năm).

3. Xây dựng cơ chế hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Hiện nay trên địa bàn thành phố Lạng Sơn chưa công bố danh sách các cơ sở sản xuất (không có vốn nhà nước) gây ô nhiễm môi trường, do vậy Sở Tài chính chưa có cơ sở để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách.

4. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn, huy động vốn, ưu đãi tín dụng thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Lạng Sơn

Tạo điều kiện cho 03 doanh nghiệp thực hiện đầu tư 2 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn Thành phố thực hiện vay vốn với lãi suất ưu đãi tại Quỹ đầu tư phát triển với tổng số vốn vay là 20 tỷ đồng, bao gồm:

- Liên doanh Công ty Cổ phần xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần xây dựng Hà Sơn thực hiện dự án Khu tái định cư và dân cư nam Thành phố Lạng Sơn: 10 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần xây dựng cầu 75 CIENCO 8 thực hiện dự án Cầu Kỳ cùng Thành phố Lạng Sơn: 10 tỷ đồng.

Sở Tài chính báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:                                                                               

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Sở;

- Tổ Công tác;

- Các Phòng thuộc Sở;

- Lưu VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà