Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Báo cáo Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

 SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 269 /BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                   

         Lạng Sơn, ngày  27tháng 7  năm 2017     

 

BÁO CÁO

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

          Thực hiện Công văn số 107/KH-UBND, ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Sở Tài chính báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 như sau:

  1. Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

          Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý ngân sách về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật; và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn là tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính.

     1.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Phòng, chống tham nhũng.

          Công tác Phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng theo các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định có liên quan. Hàng năm Đảng ủy Tài chính ban hành Kế hoạch và Chương trình thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng cụ thể: Sở Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 85/KH-STC ngày 17/01/2017, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

            Sở Tài chính đã Tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan văn phòng Sở.

Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 749 /KH-STC ngày 10/5/2017 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017. Tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tham dự.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan văn phòng Sở.    Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 tại văn bản số 294 /KH-STC ngày 03/3/2017. Chương trình làm việc của Sở tại văn bản số 140/Ctr-STC ngày 24/01/2017.

1.2. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm đồng thời giao cho các tổ chức đoàn thể của cơ quan và Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở Tài chính tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai các chính sách chế độ của ngành và chuyền tải trên mạng eoffice của cơ quan cho cán bộ, công chức tự nghiên cứu do đó 100% cán bộ, công chức Sở Tài chính tham gia. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã có sự chuyển biến rõ rệt.

 Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 Sở Tài chính đã tổ chức mở được 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các công chức, viên chức trong hệ thống ngành tài chính, tổng số lượt người tham dự là: 335 người, cụ thể:

- Lớp tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung quản lý tài chính, tài sản đơn vị sự nghiệp công lập với thời gian 03 ngày và có 287 người tham dự.

- Lớp tập huấn về hỗ trợ công tác Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 với thời gian 03 ngày và có 48 người tham dự.

          1.3. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN.

      Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Hàng năm Sở Tài chính không xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng riêng mà gắn việc thanh tra phòng, chống tham nhũng với các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra nội bộ coi đây là một nội dung trong các cuộc thanh tra, kiểm tra nên đã góp phần quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng.

1.4. Việc thực hiện công tác thông tin báo cáo về phòng chống tham nhũng.

Sở Tài chính luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: Thực hiện cải cách hành chính và công khai thủ tục hành chính; công khai thu, chi tài chính của cơ quan trước toàn thể cán bộ, công chức; công khai việc điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức...

Thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ: Sở Tài chính luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức về thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ. Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 Sở Tài chính ban hành văn bản số 2153/KH-STC, ngày 31/12/2016 về Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017.

2.2. Thực hiện cải cách hành chính: Sở Tài chính ban hành văn bản số 2153/KH-STC ngày 23/12/2016 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở đẩy mạnh rà soát, phát hiện các cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính còn phức tạp hoặc có sơ hở dễ bị lợi dụng dẫn đến tham nhũng, tiêu cực để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và các tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, điều hành của Sở.

2.3. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức: Sở Tài chính đã ban hành văn bản quy định cụ thể việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức. Số cán bộ, công chức đã chuyển đổi vị trí công tác trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 là 08 người.

2.4. Qua công tác thanh tra tài chính và công tác kiểm tra của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

2.5. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn về tài chính và quản lý sử dụng tài sản công.

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:  Sở đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục, do Giám đốc sở ký ban hành, thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước; thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước; công khai dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách và các khoản thu, chi khác phát sinh tại đơn vị.

          Ngoài việc tổ chức thực hiện đánh giá về công tác phòng chống, tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính. Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 Sở Tài chính còn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách chế độ, định mức, tiêu chuẩn để làm cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí trên một số lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực giáo dục ban hành Quyết định số 36a/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực ngân sách ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 quy định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020; Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

- Lĩnh vực hành chính ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực địa chính ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 ban hành quy định kinh phí tổ chức tang lễ, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu, chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.

- Lĩnh vực mua sắm tài sản ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục mua sắm tài sản và giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị thực hiện mau sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở hệ thống pháp luật, chế độ, định mức, tiêu chuẩn tỉnh ban hành, các sở, ban, ngành đã chủ động, tích cực triển khai, thực hiện, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế chi tiêu, mua sắm từ đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả tiền vốn, tài sản của nhà nước. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thường xuyên sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn để phù hợp với các quy định của Nhà nước; đồng thời tiến hành công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính gắn với kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Thực hành TK, CLP trên phạm vi toàn tỉnh.

2.6. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập: Hàng năm Sở Tài chính đều ban hành Quyết định về việc Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập. Số người phải kê khai và đã thực hiện kê khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định.

2.7. Xây dựng và Thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Công khai thu, chi tài chính của cơ quan trước toàn thể cán bộ, công chức; công khai việc điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức...

2.8. Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, trong thời kỳ từ 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017  chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

3. Tình hình và kết quả phát hiện tham nhũng.

Sở Tài chính luôn coi trọng việc tự kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm trong nội bộ cơ quan: hàng năm BCH công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Sở chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nội bộ cơ quan về lĩnh vực quản lý tài chính, về sửa chữa và mua sắm, về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng bậc lương…Ngoài ra còn có sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan cấp trên như Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Thanh tra tỉnh và Kiểm toán nhà nước đối với cơ quan Sở Tài chính nhưng chưa phát hiện Sở Tài chính có sai phạm về tham nhũng, lãng phí.

3.1. Qua công tác thanh tra tài chính và công tác kiểm tra của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017, Sở Tài chính đã lưu hành kết luận 05 cuộc thanh tra:

          - Thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp địa chính tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

          - Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

          - Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

          - Thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

- Thanh tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua thanh tra đã phát hiện một số đơn vị có sai phạm với tổng số tiền là: 5.837.452.500 đồng; và yêu cầu đơn vị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước: 581.500.700 đồng, giảm trừ thanh toán: 5.255.951.800 đồng.

          * Đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra và thực hiện xử lý sau thanh tra, đồng thời yêu cầu đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính.

3.2.Công tác giải quyết tố cáo:

Công tác giải quyết tố cáo về tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 không có đơn tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, do đó không phát sinh vụ việc giải quyết tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

4. Tình hình và kết quả xử lý tham nhũng.

4.1. Trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 qua công tác thanh tra tài chính và công tác kiểm tra của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng.

4.2. Qua công tác thanh tra tài chính đã phát hiện một số đơn vị sai phạm với tổng số tiền phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 581.500.700 đồng. Trong đó đã thực hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 438.420.000 đồng, số chưa  thu hồi được 180.888.700 đồng.

5. Đánh giá chung.

        5.1. Những kết quả đạt được.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về “Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”; các văn bản của Đảng và nhà nước về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Phòng, chống tham nhũng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể của Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc; luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với công tác xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa và nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan.

          Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với việc cải cách thủ tục hành chính; tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.      

5.2. Một số hạn chế, tồn tại.

- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng lãng phí chưa được thực hiện thường xuyên; nội dung hình thức, chất lượng còn hạn chế. Việc chuyển đổi vị trí công tác còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hành vi tham nhũng và chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Do vậy, tác dụng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và giáo dục ý thức kỷ luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức kết quả đạt được chưa cao.

        - Tình hình tham nhũng, lãng phí hiện nay biểu hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, do đó việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng khó phát hiện được nếu không có sự vào cuộc của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong việc tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực …

          - Hoạt động của các cơ quan chức năng tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tham nhũng còn ít; các vụ việc có sai phạm chưa xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chủ yếu xử lý về hành chính; kinh tế.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

   Nơi nhận:                                                                                 

 - Như trên;                                                                    

 - Lãnh đạo Sở;                                                                                             

 - Các phòng thuộc Sở;

 - Văn phòng, Thanh tra Sở;

 - Lưu VT.               

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh