Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

Để thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tất toán tài khoản của các dự án, bố trí vốn thanh toán giảm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, kịp thời hạch toán tăng tài sản sau đầu tư, cũng như xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quyết toán, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 450/UBND-KTN ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các huyện và thành phố, cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Công văn số 1045/UBND-KTTH ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính. Hằng năm, trên cơ sở tình hình quyết toán dự án hoàn thành, cung cấp đầy đủ thông tin các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm công tác quyết toán dự án hoàn thành gửi Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định. Đẩy mạnh công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền; tích cực, kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc về công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn. Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc, bảo đảm thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ. Hằng năm có kế hoạch tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thẩm tra quyết toán trên địa bàn.

Taphuan.jpg

Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu đơn vị có liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành

                                                                                      Lục Trần Tiệp - Phòng Tài chính đầu tư