Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Submitted by Tổng biên tập on 15 January 2019

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH  TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2557 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn)

 

Số

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Số thứ tự tại Quyết định công bố

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

01

BTC-LSN-287147

Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương

Số 14, Mục I, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  05/02/2018

Căn cứ Điều 7, Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (tỉnh Lạng Sơn không có trong danh sách các tỉnh, thành phố được hưởng chính sách hỗ trợ)

02

BTC-LSN-287217

Miễn, giảm tiền thuê đất

Số 15, Mục I, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  05/02/2018

03

BTC-LSN-287404

Cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

Số 16, Mục I, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  05/02/2018

 

 

Đơn vị thực hiện
Phòng Tài chính doanh nghiệp