Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số nội dung về thực hiện công tác kiểm toán độc lập đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua công tác kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định về quyết toán dự án hoàn thành và theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Công tác kiểm toán độc lập một phần đã giúp cho chủ đầu tư thực hiện tốt  công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Tuy nhiên công tác kiểm toán độc lập vẫn còn một số hạn chế.

Để thực hiện công tác kiểm toán độc lập đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 684/UBND-KT ngày 17/6/2022 để chỉ đạo, gồm một số nội dung chính như sau:

1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công khi hoàn thành phải kiểm toán báo báo cáo quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán (trừ dự án thuộc danh mục bí mật nhà nước). Các dự án nhóm B, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư căn cứ vào tính chất phức tạp của dự án xem xét đánh giá sự cần thiết phải kiểm toán độc lập trong bước lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuậtsẽ không thực hiện công tác kiểm toán độc lập.

2. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, người quyết định đầu tư giao cho Chủ đầu tư căn cứ vào tính chất phức tạp của dự án xem xét đánh giá sự cần thiết phải kiểm toán độc lập trong bước lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

3. Thời gian thực hiện các gói thầu kiểm toán độc lập phải phù hợp với thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

4. Đối với các dự án đã được Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra, thực hiện như sau: Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ sẽ không thực hiện công tác kiểm toán độc lập. Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra thực hiện chưa đủ các nội dung quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, căn cứ các dự án được kiểm toán độc lập nêu trên chủ đầu tư xác định nội dung, phạm vi kiểm toán bổ sung và lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập trong trường hợp cần thiết. Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra có quyết định kiểm toán, thanh tra dự án khi nhà thầu kiểm toán độc lập đang thực hiện hợp đồng kiểm toán thì nhà thầu kiểm toán độc lập theo đúng nội dung của hợp đồng đã ký kết.

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.

6. Chi phí kiểm toán độc lập của các dự án được kiểm toán độc lập nêu trên phải được tính đúng, tính đủ trong cơ cấu chi phí đầu tư xây dựng của dự án.

7. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán sử dụng báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của cơ quan thanh tra (nếu có) làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án.

                                                                                                  Nguyễn Mạnh Linh - Phòng TCĐT