Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 183/BC-STC

 

 

      Lạng Sơn, ngày  01 tháng 6 năm 2017

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/01/2017                     của UBND tỉnh xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài                         trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

                                   Kính gửi:   Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

                       

 

           Thực hiện Công văn số 204/TTr-NV.I ngày 17/5/2017 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghiên cứu, xem xét, rà soát các nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 19/KH-UBND). Sở Tài chính báo cáo như sau:

1. Đối với các nội dung trong Kế hoạch số 19/KH-UBND, không có vụ việc nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính;

2. Sở Tài chính cũng không được giao chủ trì xử lý, giải quyết vụ việc nào.

Sở Tài chính báo cáo Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp./.

 

           

 

Nơinhận:

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở TC;

- Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh