Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B40-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2121
2 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B41-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2121
3 Về việc tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022 2023 107/UBND-KT 03-02-2023
4 V/v Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 134/STC-QLNS 16-01-2023
5 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 2023 18/QĐ-STC 13-01-2023
6 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023 TH-2022-12T-B59-TT343-20 16/TB-UBND 11-01-2023
7 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023 TH-2022-12T-B60-TT343-20 16/TB-UBND 11-01-2023
8 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023 TH-2022-12T-B61-TT343-20 16/TB-UBND 11-01-2023
9 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B64-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
10 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B66-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
11 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B62-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
12 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B67-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
13 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B65-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
14 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B63-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
15 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B68-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
16 Báo cáo Tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 2023 02/BC-STC 03-01-2023
17 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B48-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
18 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B53-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
19 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B58-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
20 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B46-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
21 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B51-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
22 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B56-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
23 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B49-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
24 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B54-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
25 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B47-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
26 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B52-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
27 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B57-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
28 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B50-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
29 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B55-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
30 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B49-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
31 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B48-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
32 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B53-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
33 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B58-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
34 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B46-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
35 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B51-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
36 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B56-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
37 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B55-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
38 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B54-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
39 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B47-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
40 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B52-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
41 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B57-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
42 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B50-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
43 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2023 2022 294/QĐ-STC 25-12-2022
44 Báo cáo Ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2023 2022 22-12-2022
45 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B34-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
46 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B39-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
47 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B44-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
48 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B37-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
49 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B42-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
50 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B35-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
51 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B40-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
52 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B45-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
53 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B33-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
54 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B38-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
55 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B43-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
56 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B36-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
57 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B41-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
58 Báo cáo Về dự toán ngân sách năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 2022 630/BC-UBND 15-12-2022
59 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ mười bốn) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 2022 1160/BC-HĐND 05-12-2022
60 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 2023 1157/BC-HĐND-KTNS 05-12-2022
61 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 2022 1147/BC-HĐND-KTNS 03-12-2022
62 Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2022 của Sở Tài chính 2022 249/QĐ-STC 02-12-2022
63 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2022 (kỳ 2) 2022 642/TB-UBND 22-11-2022
64 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021 2022 534/BC-UBND 22-11-2022
65 Báo cáo Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 2022 533/BC-UBND 22-11-2022
66 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 2022 522/BC-UBND 17-11-2022
67 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 (kỳ 2) 2022 608/TB-UBND 05-11-2022
68 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 (kỳ 1) 2022 586/TB-UBND 24-10-2022
69 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 2022 TH-2022-9T-B59-TT343 560/TB-UBND 12-10-2022
70 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 2022 TH-2022-9T-B60-TT343 560/TB-UBND 12-10-2022
71 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 2022 TH-2022-9T-B61-TT343 560/TB-UBND 12-10-2022
72 Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B57-TT343-20 1241/QĐ-UBND 28-07-2022
73 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025. 2022 1844/STC-QLNs 25-07-2022
74 Về việc tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Lạng Sơn 2022 814/UBND-KT 13-07-2022
75 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 TH-2022-6T-B59-TT343-20 388/TB-UBND 09-07-2022
76 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 TH-2022-6T-B60-TT343-20 388/TB-UBND 09-07-2022
77 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 TH-2022-6T-B61-TT343-20 388/TB-UBND 09-07-2022
78 Báo cáo Tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 2022 271/BC-STC 06-07-2022
79 V/v Xây dựng dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2023 2022 1416/STC-QLNS 13-06-2022
80 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022 2022 94/QĐ-STC 30-05-2022
81 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn. 2022 193/BC-UBND 20-05-2022
82 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022 TH-2022-3T-B61-TT343-20 197/TB-UBND 14-04-2022
83 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022 TH-2022-3T-B59-TT343-20 197/TB-UBND 14-04-2022
84 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022 TH-2022-3T-B60-TT343-20 197/TB-UBND 14-04-2022
85 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. 2022 91/BC-UBND 10-03-2022
86 Báo cáo Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 2022 40/BC-UBND 18-02-2022
87 V/v báo cáo tình hình vay, trả nợ năm 2021 và phương án vay, trả nợ năm 2022 tỉnh Lạng Sơn 2022 121/UBND-KT 28-01-2022
88 V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 187/STC-QLNs 19-01-2022
89 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022 143/QĐ-UBND 18-01-2022
90 Quyết định Về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 2022 13/QĐ-STC 16-01-2022
91 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2021 012022 TH-2021-B61-TT343-20 07/TB-UBND 12-01-2022
92 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2022 012022 TH-2021-B59-TT343-20 07/TB-UBND 12-01-2022
93 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2021 012022 TH-2021-B60-TT343-20 07/TB-UBND 12-01-2022
94 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B66-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
95 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B64-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
96 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B62-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
97 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B67-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
98 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B65-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
99 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B63-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
100 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B68-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021