Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giới thiệu chung

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn

thuộc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-STC

 ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Chức năng của Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.

Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn (gọi chung là phòng) thuộc Sở Tài chính, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng của Sở Tài chính quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính  (gọi chung là lĩnh vực tài chính) tại địa phương theo quy định của pháp luật.

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính. Cụ thể:

a) Trình Ủy ban nhân dân (UBND), Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác; dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

c) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

d) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lãnh đạo Sở Tài chính để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành Trung ương và các ngành của tỉnh theo quy định.

3. Phối kết hợp giữa các phòng để xử lý hoặc thống nhất đề nghị Giám đốc giải quyết những vấn đề liên quan về lĩnh vực công tác của Sở.

4. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, ...)

5. Phối hợp với Văn phòng xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; trong tổ chức, phục vụ các hội nghị có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

6. Thực hiện công tác Pháp chế, công tác cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỤ THỂ CỦA CÁC PHÒNG

 

          Điều 3.  Văn phòng.

           Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch, vị trí việc làm công chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác xây dựng “Cơ quan có nếp sống văn hoá”, xây dựng “Cơ quan an toàn”; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ bí mật nhà nước; công tác quân sự của cơ quan Sở Tài chính.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch công tác của Sở Tài chính và của lãnh đạo Sở Tài chính.

3. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

  4. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài chính theo quy định; đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác; công tác lễ tân, khánh tiết, phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Sở; công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo cung cấp điện, nước phục vụ hoạt động của cơ quan; công tác vệ sinh môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp.

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng, giúp Giám đốc Sở xây dựng nội quy, quy chế thuộc lĩnh vực được phân công và theo dõi, báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện.

6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở công tác Tài chính, kế toán, quản lý tài sản, kho quỹ của cơ quan theo quy định; bảo đảm các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Sở Tài chính.

Thực hiện việc lập dự toán, thanh quyết toán tài chính theo quy định; tổ chức mua sắm, trang thiết bị, vật tư,…; quản lý, bảo trì, sửa chữa các phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho các hoạt động của cơ quan; mở sổ sách kế toán theo dõi theo chế độ quản lý tài sản, thực hiện việc kiểm kê tài sản; tổ chức xử lý đối với những tài sản không có nhu cầu sử dụng của cơ quan đảm bảo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản công đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo chế độ tự chủ của Sở Tài chính; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

8. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của cơ quan; giúp Giám đốc Sở triển khai công tác thi đua, khen thưởng đến các phòng thuộc Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. Chủ trì tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng và năm, báo cáo đột xuất về công tác thi đua khen thưởng, tham mưu đề xuất các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân trình Hội đồng quyết định.

9. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao trên địa bàn tỉnh.

10. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Nhà nước.

          11. Đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính.

12. Tổ chức thực hiện, quản lý Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất do lãnh đạo Sở giao.

14. Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong khu vực cơ quan; Tổ chức Đội phòng cháy chữa cháy của Sở theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

15. Đảm bảo công tác hậu cần đáp ứng hoạt động của cơ quan; liên hệ, chuẩn bị các điều kiện và tham mưu tổ chức đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ của các đoàn khách đến thăm, làm việc với Sở Tài chính.

16. Xây dựng lịch, phân công lái xe, bố trí phương tiện xe ô tô, cấp phát, thanh toán xăng dầu đảm bảo phục vụ công tác kịp thời, thuận lợi, an toàn; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô định kỳ, đột xuất đảm bảo phục vụ công tác theo quy định.

17. Giúp Giám đốc Sở giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức đoàn thể của cơ quan; giúp việc các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của Sở Tài chính thuộc lĩnh vực được phân công.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

Điều 4. Thanh tra.

Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra việc chấp hành các chế độ, chính sách về quản lý tài chính; thu, chi ngân sách đối với các cấp ngân sách, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân theo thẩm quyền.

          2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở.

          3. Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.

          4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

          5. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

          6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

          8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

          9. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức trực tiếp công dân thường xuyên hằng tuần; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách và giá cả theo quy định của pháp luật;

Tổng hợp kết quả, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định;

          10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

Điều 5:  Phòng Quản lý Ngân sách.

 Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia  các cấp ngân sách địa phương; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương hàng năm và giai đoạn, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan Tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các huyện, thành phố.

3. Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn các huyện, thành phố và các đơn vị theo phân công. Lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương để báo UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước.

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; Xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

5. Trình UBND tỉnh quy định nhiệm vụ và các biện pháp quản lý điều hành ngân sách hàng năm của địa phương.

6. Báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương, đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, thực hiện tiết kiệm chống tham ô, lãng phí.

7. Yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của nhà nước.

          8.  Phối hợp với các cơ quan thu trong việc thực  hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

9.  Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của Pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật  Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

11. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

12.  Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

13.  Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tài chính, ngân sách ở cấp huyện và cấp xã.

14. Tổng hợp báo cáo của ngành về lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính và các ngành liên quan theo quy định.

15. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

16. Hướng dẫn, kiểm tra quản lý hoạt động quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, Kinh phí cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, học sinh, sinh viên, Bảo hiểm thất nghiệp... theo quy định;

17. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các Quỹ tài chính do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao

 Điều 6. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Quản lý Tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh:

a) Tham mưu cho giám đốc Sở trong việc quản lý dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán cấp tỉnh trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, phí lệ phí, các khoản thu khác, công tác hạch toán kế toán.

- Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật; Quản lý ngân sách Nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh (bao gồm cả các đơn vị thuộc khối Đảng, khối Đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước).

- Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành dự toán và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế toán, phí, lệ phí, các chủ trương, chính sách có liên quan tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh, bổ sung dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, trong quá khả năng cân đối ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác công khai tài chính tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh.

Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm các đơn vị dự toán cấp I, đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách khối tỉnh theo quy định.

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính ngân sách liên quan đến các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan và các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến quản lý tài chính,  ngân sách trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp (theo chức năng nhiệm vụ của Phòng), trình UBND tỉnh quyết định, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Tham gia, góp ý xây dựng dự thảo cơ chế, chính sách của tỉnh, dự thảo các Đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh, tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành trung ương theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các Quỹ từ thiện xã hội do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp Sở Nội vụ thẩm định, đề xuất bổ nhiệm Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

Điều 7. Phòng Tài chính đầu tư:

 Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư  và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương. Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách tham mưu bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt

2. Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

3. Tham gia về chủ chương đầu tư, tham gia thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý và các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

4. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết định vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước ở tỉnh, huyện.

5. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

6. Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

7. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB, chương trình mục tiêu và chương trình MTQG.

8. Rà soát số liệu cho việc chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng từ năm trước sang năm sau;

9. Thực hiện xử lý công tác kế toán đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Theo dõi các nguồn vốn ứng trước, tạm ứng.

10. Việc điều hành nguồn theo dõi cho từng dự án, nhập dự toán trên hệ thống TABMIS cho từng dự án trên cơ sở nguồn vốn do phòng QLNS cấp.

11. Hàng năm xây dựng một số biểu dự toán ngân sách (các biểu có liên quan XDCB) theo quy định của Bộ Tài chính.

12. Công khai dự toán, quyết toán vốn XDCB hàng năm gửi phòng Quản lý Ngân sách tổng hợp trình cấp có thẩm quyền công khai theo quy định.

13. Thực hiện công tác cấp mã số dự án theo quy định của bộ Tài chính.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực XDCB, chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG khi được Giám đốc Sở giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

 Điều 8. Phòng Quản lý Giá, công sản và doanh nghiệp.

Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Tham mưu, đề xuất trình UBND, HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL về giá và công sản, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh, gồm: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền; Ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động về giá cả trên địa bàn: báo cáo  giá thị trường trong nước, thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ theo danh mục quy định, hình thức báo cáo theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và UBND tỉnh; hàng quý tổng hợp ban hành Thông báo giá khởi điểm áp dụng cho việc bán đấu giá các loại tài sản hàng hóa đã có Quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước; cung cấp thông tin về giá theo đề nghị của các đơn vị, tổ chức xử lý tài sản vi phạm hành chính.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định, quyết định về giá:

Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Quyết định của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các văn bản khác có liên quan.

Hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

4. Chủ trì tham mưu cho Hội đồng thẩm định: hồ sơ phương án xây dựng Bảng giá các loại đất điều chỉnh; Bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần; giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt: dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quy định hiện hành; phương án Chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

6. Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm có vị thế độc quyền do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định.

Thẩm định giá đối với tài sản công theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản (tài sản mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê); cung cấp thông tin về giá theo đề nghị của các đơn vị, tổ chức các nhân.

7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thực hiện công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

8. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giá đối với công tác: thẩm định giá, tư vấn về giá, định giá tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước; xác định giá bán (hoặc điều chuyển) các loại tài sản, hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn của Nhà nước và của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc đề nghị của đơn vị theo quy định hiện hành;

9. Phối hợp với đơn vị có chức năng xử lý phương tiện, tài sản để xác định giá phương tiện, tài sản vi phạm hành chính; định giá khởi điểm tài sản là phương tiện, tang vật đã có quyết định xử lý tịch thu; định giá tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.

          10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên đia bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá; tiếp nhận và kiểm tra, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng đăng ký giá, kê khai giá.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật; phối hợp với với các cơ quan có liên quan, Thanh tra Sở: thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Giá, Phí và lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

12. Tổ chức hiệp thương giá theo quy định tại khoản 2, Điều 24 của Luật Giá.

13. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy.

14. Tổ chức quản lý và khai thác tài sản công chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước; Quản lý, xử lý tiền bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiền sử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

15. Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý tài sản công tại địa phương:

a) Dự thảo báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh Quyết định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công theo thẩm quyền tại địa phương;

c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc;

e) Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

g) Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn.

h) Chủ trì thẩm định (hoặc thẩm định) kế hoạch đấu thầu và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền theo phân cấp.

17. Về quản lý tài chính doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

e) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

g) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

h) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

18. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

19. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định về việc đầu tư vốn, hỗ trợ tài chính của Nhà nước vào các doanh nghiệp và theo dõi, giám sát việc thực hiện đầu tư của Nhà nước đối với các doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          20. Làm đầu mối theo dõi triển khai Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong công tác chuyển giao doanh nghiệp, quản lý các doanh nghiệp đó chuyển giao và thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh theo sự ủy quyền của UBND tỉnh.

21. Phối hợp với phòng Quản lý vốn đầu tư tham gia ý kiến để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trưởng các phòng thuộc Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại quyết định này, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức và người lao động thực hiện.

Điều 10. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị Trưởng các phòng phản ánh qua Chánh Văn phòng để xem xét, tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở quyết định sửa đổi, bổ sung./.