Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

Tổ chức bộ máy

     A - LÃNH ĐẠO SỞ:

 

          Giám đốc:             Ông Vũ Hoàng Quý       

          Điện thoại:              0205.3875.646

         

          P.Giám đốc:           Bà Nguyễn Anh Yến

          Điện thoại:              0205.3871.582

       

          P.Giám đốc:           Ông Đỗ Đức Thịnh

          Điện thoại:               0205.3873.321

    

         P.Giám đốc:             Ông Nguyễn Văn Lực

          Điện thoại:                0205.3870.143

              

        B- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3870.144

            Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Hoàng Đỉnh

            Điện thoại:                025.3874.295

           

            P.Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Đức Toàn

            Điện thoại:               025.3874.295

            P.Chánh văn phòng:

            Bà:                            Hoàng Hồng Nhung

            Điện thoại:                 025.3878.355

             

2. Thanh tra Sở    

            Chánh thanh tra :

            Ông:                          Lê Hùng Cường    

            Điện thoại:                0205.3873.506

            P.Chánh thanh tra:

            Ông:                          Đào Văn Thành

            Điện thoại:                 0205.3875.191

            P.Chánh thanh tra:

            Ông:                         Tống Minh Đoài

            Điện thoại:                  0205.3875.191

        

3. Phòng Quản lý ngân sách

            Điện thoại:               0205.3871.580

 

           Trưởng phòng :

            Bà:                           Hoàng Thị Nương

            Điện thoại:               02053.873.580

 

            P.Trưởng phòng:

                                   

            Điện thoại:              02053.873.473

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Nguyễn Thu Hường

            Điện thoại:              02053.700.368

 

4. Phòng Tài chính đầu tư

            Phó trưởng phòng, phụ trách phòng:

            Ông:                         Lại Văn Toản

            Điện thoại:               

            

            P.Trưởng phòng:

           Ông:                         Nguyễn Mạnh Linh          

            Điện thoại:               02053.775.070

 

            P.Trưởng phòng:

        :                         

            Điện thoại:              

 

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

            Trưởng phòng :

            Bà:                           Đinh Thị Vừng

            Điện thoại:               02053.877.056        

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Giáp Thị Dung

            Điện thoại:               02053.871.581 

                       

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Trần Thị Thu Hằng

            Điện thoại:                02053.871.581 

6. Phòng Quản lý giá, Công sản và Doanh nghiệp

            Trưởng phòng:

           Ông:                         Phạm Quang Thành

            Điện thoại:              02053.870.141

                                         

            P.Trưởng phòng:

           Bà:                           Liễu Thị Yến

            Điện thoại:              02053.873.500             

            P.Trưởng phòng:

           Bà:                           Đặng Thu Quyên

            Điện thoại:               02053.870.142