Cơ cấu tổ chức

 

     A - LÃNH ĐẠO SỞ:

          Giám đốc:             Ông Nguyễn Quốc Toàn      

          Điện thoại:              0205.3875.646

          Email:                      nqtoan-06@langson.gov.vn

          P.Giám đốc:           Bà Nguyễn Anh Yến

          Điện thoại:              0205.3871.582

          Email:                      nayen@langson.gov.vn

          P.Giám đốc:           Ông Đỗ Đức Thịnh

          Điện thoại:               0205.3873.321

          Email:                      ddthinh-03@langson.gov.vn

          P.Giám đốc:             Ông Nguyễn Văn Lực

          Điện thoại:                0205.3870.143

          Email:                      nvluc@langson.gov.vn  

     

   B- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3870.144

            Chánh văn phòng

            Ông:                         Đinh Trọng Hưng

            Điện thoại:                0205.3874.295

            Email:                      dthung-08@langson.gov.vn

            Phó Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Đức Toàn

            Điện thoại:               0205.3874.295

            Email:                      ndtoan@langson.gov.vn

            Phó Chánh văn phòng:

            Ông:                          Lộc Tiến Huy

            Điện thoại:                 0205.3878.355

            Email:                        lthuy@langson.gov.vn

2. Thanh tra Sở    

            Chánh thanh tra :

            Ông:                          Lê Hùng Cường    

            Điện thoại:                0205.3873.506

            Email:                      lhcuong@langson.gov.vn

            Phó Chánh thanh tra:

            Bà:                          Nguyễn Thị Lan Phương

            Điện thoại:                 0205.3875.191

            Email:                       ntlphuong@langson.gov.vn

            Phó Chánh thanh tra:

            

            Điện thoại:                  0205.3875.191

            Email:                        @langson.gov.vn
        

3. Phòng Quản lý ngân sách

            Điện thoại:               0205.3871.580

           Trưởng phòng :

            Bà:                           Hoàng Thị Nương

            Điện thoại:               02053.873.580

            Email:                      nuonght@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Đoàn Thị Hồng Nhung                       

            Điện thoại:              02053.873.473

            Email:                      dthnhung@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                          Nguyễn Hồng Tám                          

            Điện thoại:              02053.700.368

            Email:                     nhtam@langson.gov.vn

4. Phòng Tài chính đầu tư

           Trưởng phòng:

            Ông:                         Lại Văn Toản

            Điện thoại:               

            Email:                      lvtoan@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

           Ông:                         Nguyễn Mạnh Linh          

            Điện thoại:               02053.775.070

            Email:                      nmlinh@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                          Hoàng Hồng Nhung

            Điện thoại:              02053.775.070

            Email:                     hhnhung@langson.gov.vn

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

            Trưởng phòng :

            Bà:                           Đinh Thị Vừng

            Điện thoại:               02053.877.056 

            Email:                      vungdt@langson.gov.vn       

            P.Trưởng phòng:

            

            Điện thoại:               02053.871.581 

            Email:                      gtdung@langson.gov.vn                       

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Trần Thị Thu Hằng

            Điện thoại:                02053.871.581 

            Email:                      ttthang@langson.gov.vn

6. Phòng Quản lý giá, Công sản và Doanh nghiệp

           Trưởng phòng:

            Ông:                         Phạm Quang Thành

            Điện thoại:              02053.870.141

             Email:                      pqthanh@langson.gov.vn                                        

           P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Liễu Thị Yến

            Điện thoại:              02053.873.500       

            Email:                      ltyen@langson.gov.vn      

           P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Đặng Thu Quyên

            Điện thoại:               02053.870.142

            Email:                      dtquyen-03@langson.gov.vn

           P.Trưởng phòng:

                               

            Điện thoại:               02053.870.142

            Email: