Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Triển khai kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tổng Biên Tập - 6 December 2023

Thực hiện Công văn số 11752/BTC-HCSN ngày 30/10/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa. Sở Tài chính đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND, ngày 30/11/2023, Kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trong đó đã nêu rõ mục đích, đối tượng, nội dung và thời kỳ kiểm tra.

Một góc nhìn từ trên cao ở chùa Tân Thanh (Ảnh sưu tầm)

Tại Quyết định đã phân công giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn các huyện, thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh; theo dõi tiến độ triển khai, phối hợp xử lý khi có vướng mắc, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, trong đó thể hiện rõ nội dung sau:

Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội.

Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

 

Lê Hùng Cường - Thanh tra Sở Tài chính